January 7, 2021 (Tikkun Olam) References

Tanakh
Exodus 20:13
Deuteronomy 23:18
Isaiah 30:7
Isaiah 45:20-25
Isaiah 58:5-12
Psalms 82:1
Ezra 1
Ezra 5
Nehemiah 2
Nehemiah 4

Midrash
Mishnah Tractate Avot 1:2 (Maimonides)

Halakha
Mishneh Torah: Hilkhot Sanhedrin 23:9

Mishnah
Gittin 4:2
Pirkei Avot 1:2

Talmud

Shabbat 31a

%d bloggers like this: