June 3, 2021 (Shituf Happens) References

Tanakh
Genesis 1
Genesis 15:5
Exodus 22:19
Exodus 34:14
Leviticus 19:14
Deuteronomy 4:19
Deuteronomy 6:4
1 Kings 18:25-27
Isaiah 42:8
Isaiah 43:10-11
Isaiah 44:6-21
Isaiah 45:18-22
Zephaniah 3:9
Zechariah 14:9
Malachi 2:10

Midrash

Bereshit Rabbah 38:13

Halakha

Introduction to Perek Helek – Mishnah Sanhedrein 10:1 (Maimonides)
Mishneh Torah, Sefer Madda, Avodat Kochavim, Chapters 1-3 (Maimonides)
Mishneh Torah, Hilkhot Melakhim, Chapter 11 (Maimonides)
Darkhei Moshe, Orach Chaim 156:2 (Moses Isserles)
Tosafot Sanhedrin 63b:8

Talmud

Avodah Zarah 2a
Sukah 45b
Sanhedrin 63a-63b

%d bloggers like this: