March 5, 2020 (Commandments: I am Hashem your G-d) References

Tanakh
Exodus 20:2
Deuteronomy 5:6

Midrash
Mekhilta Bahodesh 4

Halakha
Mishneh Torah: Avodat Kochavim 2:4,6

%d bloggers like this: