May 27, 2021 (Commandments: You Shall Not Murder) References

Tanakh
Genesis 4:1-16
Genesis 9:6
Exodus 2:11-14
Exodus 20:13
Exodus 22:1-2
Exodus 34:11-16
Numbers 31
Numbers 35:9-34
Numbers 35:33
Deuteronomy 5:17
Deuteronomy 17
Deuteronomy 25:19
Joshua 20
1 Samuel 15

Midrash

Mekhilta d’Rabbi Yishmael 20:13

Halakha

Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Sanhedrin veha’Onashin haMesurin lahem, Chapter 12 (Maimonides)

Mishnah
Makkoth 1:10

Talmud

Sanhedrin 17a
Sanhedrin 56a-56b
Sanhedrin 72a
Sanhedrin 74a
Sanhedrin 105a
Avodah Zarah 8b
Shabbat 15a

Books
Jewish Literacy, Chapter 69: Sanhedrin, p. 123-124 (Joseph Telushkin)

%d bloggers like this: